ANNULERINGSREGELING

Herroepingsrecht voor consumenten

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht
U kunt uw contractverklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) of – indien de goederen voor de deadline zijn – ook door het retourneren van de goederen herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke kennisgeving, maar niet vóór de ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij terugkerende leveringen van soortgelijke goederen niet vóór de ontvangst van de eerste deellevering) en voldoet ook niet aan onze verplichtingen op grond van artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB en onze verplichtingen op grond van § 312g lid 1 zin 1 BGB in combinatie met artikel 246 § 3 EGBGB. De tijdige verzending van de herroeping of de goederen is voldoende om de herroepingstermijn in acht te nemen. De herroeping dient te worden geadresseerd:

RXBRY.
Julian Schmidt
Kriegsbergtr. 28
70174 Stuttgart
Duitsland

Gevolgen van de terugtrekking
In het geval van een effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en eventuele voordelen (bijv. rente) worden afgestaan. Indien u de ontvangen diensten en voordelen (bijv. gebruiksvoordelen) niet of slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand kunt teruggeven of afstaan, moet u ons de waarde vergoeden. Voor de verslechtering van de goederen en voor het gebruik van de goederen hoeft u alleen een vergoeding te betalen als het gebruik of de verslechtering te wijten is aan een behandeling van de goederen die verder gaat dan het onderzoek van de eigenschappen en de functionaliteit. Met “het testen van de eigenschappen en functionaliteit” bedoelen we het testen en uitproberen van de respectievelijke goederen, zoals mogelijk en gebruikelijk is in een winkel. Artikelen die per pakketpost kunnen worden verzonden, worden op ons risico geretourneerd. U moet de normale kosten van de retourzending dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de terug te zenden goederen niet hoger is dan 40 euro of, in het geval van een hogere prijs van de goederen, als u de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling nog niet heeft verricht op het moment van de herroeping. Anders is de retourzending voor u gratis. Goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden bij u opgehaald. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of de goederen, voor ons met de ontvangst ervan.

Uitsluiting van het recht van herroeping
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften of die vanwege hun toestand niet geschikt zijn voor retourzending of die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum is verstreken, voor de levering van audio- of video-opnamen of software indien de geleverde gegevensdragers door u zijn ontzegeld, alsmede voor de levering van kranten, tijdschriften en magazines (tenzij u uw contractuele verklaring voor de levering van kranten, tijdschriften en magazines per telefoon hebt afgelegd).

Einde van de annuleringsregeling

Let op:
Indien mogelijk, stuur de goederen niet terug naar ons, maar als een gefrankeerd pakketje. Vermijd schade en vervuiling van de goederen. Gelieve de goederen aan ons te retourneren in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Indien u de originele verpakking niet meer heeft, gelieve dan een geschikte verpakking te voorzien om transportschade te vermijden.

De bovenstaande modaliteiten zijn geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.