Databescherming

Privacybeleid

Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) in het kader van de levering van onze diensten en binnen ons online-aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, alsmede externe online-aanwezigheid, zoals ons Social Media Profile (hierna gezamenlijk “online-aanbod” genoemd). Voor de gebruikte termen, bijvoorbeeld “verwerking” of “verantwoordelijke”, wordt verwezen naar de definities in artikel 4 van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO).
Verantwoordelijke persoon

RXBRY.
Julian Schmidt
Kriegsbergtr. 28
70174 Stuttgart
Duitsland E-mail: info@rxbry.com
Directeur: Julian Schmidt
Link naar het impressum: www.rxbry.com/impressum
Contact: Gegevensbeschermingsfunctionaris: Julian Schmidt Mail: julian@roxburry.de
Soorten verwerkte gegevens

– inventarisatiegegevens (bv. persoonlijke stamgegevens, namen of adressen).
– Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
– Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s).
– Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
– Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
Categorieën van betrokkenen

Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (hierna noemen we de betrokken personen gezamenlijk “gebruikers”).
Doel van de verwerking

– Levering van het online aanbod, de functies en de inhoud ervan.
– Beantwoording van contactverzoeken en communicatie met gebruikers.
– veiligheidsmaatregelen.
– Assortimentsmeting/Marketing
Gebruikte termen

“Persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bv. een cookie) of een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

Onder “verwerking” wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die, al dan niet automatisch, op basis van persoonsgegevens wordt uitgevoerd. De term is breed en omvat vrijwel alle gegevensverwerking.

“pseudonimisering”: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet kunnen worden gerelateerd aan een specifieke betrokkene zonder dat aanvullende informatie wordt opgenomen, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden gerelateerd aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

“profilering”: elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder met het oog op het analyseren of voorspellen van aspecten met betrekking tot de uitvoering van het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsing van die natuurlijke persoon

Onder de term “voor de verwerking verantwoordelijke” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam dat alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

“verwerker”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die voor rekening van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt
Relevante rechtsgrondslag

In overeenstemming met Art. 13 DSGVO informeren wij u over de wettelijke basis van onze gegevensverwerking. Voor gebruikers uit het toepassingsgebied van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO), d.w.z. de EU en de EEG, geldt het volgende, tenzij de rechtsgrondslag in de verklaring inzake gegevensbescherming is vermeld:
De wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, onder a), en artikel 7 van de DSGVO;
De wettelijke basis voor de verwerking met het oog op de uitvoering van onze diensten en het uitvoeren van contractuele maatregelen en het beantwoorden van vragen is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO;
De wettelijke basis voor de verwerking voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO;
Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), van de DSGVO als rechtsgrondslag.
De rechtsgrondslag voor de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toevertrouwd, is artikel 6, lid 1, onder e), van de FADP.
De rechtsgrondslag voor de verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.
De verwerking van gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld, valt onder de bepalingen van artikel 6, lid 4, van de DSGVO.
De verwerking van speciale categorieën gegevens (in overeenstemming met artikel 9, lid 1, DSGVO) wordt geregeld door de bepalingen van artikel 9, lid 2, DSGVO.
Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en het doel van de verwerking, alsmede met de variërende waarschijnlijkheid van het optreden en de ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, teneinde een aan het risico aangepast beschermingsniveau te waarborgen.

Deze maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle op de fysieke toegang tot de gegevens, alsmede op de toegang, de invoer, de openbaarmaking, de waarborging van de beschikbaarheid en de scheiding van gegevens die daarop betrekking hebben. Bovendien hebben we procedures vastgesteld om ervoor te zorgen dat de rechten van de betrokkenen worden uitgeoefend, de gegevens worden gewist en we reageren op eventuele bedreigingen van de gegevens. Bovendien houden we al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen rekening met de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

Samenwerking met loonverwerkers, medeverantwoordelijken en derden

Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers, medeverantwoordelijken of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of hen op een andere manier toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit enkel op basis van een wettelijke toelating (bv. indien de doorgifte van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is om een contract na te komen), gebruikers hebben ingestemd, voorziet een wettelijke verplichting hierin of op basis van onze rechtmatige belangen (bv. bij het gebruik van agenten, webhosts, …).

Indien wij gegevens bekendmaken, doorgeven of anderszins toegang verlenen aan andere ondernemingen van onze groep, gebeurt dit met name voor administratieve doeleinden als legitiem belang en bovendien op een basis die voldoet aan de wettelijke vereisten.
Overdrachten naar derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of de Zwitserse Bondsstaat) of indien dit gebeurt in het kader van het gebruik van de diensten van derden of openbaarmaking of doorgifte van gegevens aan andere personen of bedrijven, vindt dit alleen plaats indien dit gebeurt om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Onder voorbehoud van uitdrukkelijke toestemming of contractueel vereiste overdracht, verwerken wij de gegevens alleen in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, met inbegrip van de Amerikaanse verwerkers die gecertificeerd zijn onder het “Privacy Shield” of op basis van speciale garanties, zoals contractuele verplichtingen door middel van zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-commissie, het bestaan van certificeringen of bindende interne regels voor gegevensbescherming (art. 44 tot 49 DSGVO, informatiebladzijde van de EU-commissie).
Rechten van de betrokkenen

U heeft het recht om bevestiging te krijgen of de gegevens in kwestie al dan niet worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te verkrijgen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

U heeft het recht om te verzoeken de gegevens die op u betrekking hebben aan te vullen of onjuiste gegevens die op u betrekking hebben te corrigeren in overeenstemming met de wet.

U heeft het recht om te verzoeken dat uw gegevens onmiddellijk worden gewist overeenkomstig de wettelijke bepalingen of dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

U hebt het recht om, in overeenstemming met de wet, de gegevens over u te verkrijgen die u ons hebt verstrekt en om te verzoeken dat deze worden meegedeeld aan andere verantwoordelijken.

U heeft ook het recht om, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om elke toestemming die u heeft gegeven in te trekken met werking voor de toekomst.
Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen de verwerking met het oog op directe reclame.
Cookies en recht van bezwaar voor directe reclame

Cookies” zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbieding. Tijdelijke cookies, of “sessiecookies” of “tijdelijke cookies”, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding heeft verlaten en zijn browser heeft afgesloten. In zo’n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagen in een online shop of een inlogstatus worden opgeslagen. Cookies worden omschreven als “permanent” of “persistent” als ze ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen als de gebruiker deze na enkele dagen bezoekt. Ook kunnen de belangen van de gebruikers worden opgeslagen in een dergelijk cookie, dat wordt gebruikt voor afstandsmeting of marketingdoeleinden. Third-party cookies” zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de persoon die verantwoordelijk is voor het online aanbod (anders wordt het, als het alleen hun cookies zijn, “first-party cookies” genoemd).

We kunnen gebruik maken van tijdelijke en permanente cookies en hierover informatie verstrekken in ons privacybeleid.

Als we gebruikers vragen om toestemming te geven voor het gebruik van cookies (bijvoorbeeld in het kader van een cookie toestemming), is de wettelijke basis voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a). DSGVO. Anders worden de persoonlijke cookies van de gebruikers in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online-aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), verwerkt in overeenstemming met de volgende toelichtingen. DSGVO) of voor zover het gebruik van cookies noodzakelijk is voor het leveren van onze contractgerelateerde diensten, in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub b. DSGVO, of voor zover het gebruik van cookies noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder e). DSGVO, verwerkt.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden aangegeven via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden bereikt door ze te deactiveren in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.
Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens zullen worden verwijderd of beperkt in hun verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen.

Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Wijzigingen en updates van het privacybeleid

Wij vragen u zich regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. Wij zullen de verklaring inzake gegevensbescherming aanpassen zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen het nodig maken om samen te werken (bijvoorbeeld om uw toestemming te geven) of om andere individuele meldingen te ontvangen.
Orderverwerking in de onlineshop en de klantenrekening

Wij verwerken de gegevens van onze klanten in het kader van de bestelprocedures in onze online shop, om hen in staat te stellen de geselecteerde producten en diensten te selecteren en te bestellen, evenals de betaling en levering, of de uitvoering ervan.

De verwerkte gegevens omvatten voorraadgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en de personen die betrokken zijn bij de verwerking zijn onder andere onze klanten, geïnteresseerde partijen en andere zakelijke partners. De verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het verlenen van contractuele diensten binnen de werking van een online shop, de facturering, de levering en de klantenservice. Voor dit doel gebruiken we sessiecookies om de inhoud van het winkelwagentje op te slaan en permanente cookies om de inlogstatus op te slaan.

De verwerking wordt uitgevoerd voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen (bijv. uitvoering van orderprocessen) en voor zover dit wettelijk verplicht is (bijv. wettelijk verplichte archivering van zakelijke transacties voor commerciële en fiscale doeleinden). In dit verband is de informatie die is gemarkeerd als noodzakelijk voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst vereist. Wij geven de gegevens alleen door aan derden in het kader van de levering, betaling of in het kader van de wettelijke vergunningen en verplichtingen, en ook als dit gebeurt op basis van onze legitieme belangen, waarover wij u in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren (bijv. aan juridische en fiscale adviseurs, financiële instellingen, vrachtbedrijven en autoriteiten).

Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, met name door het bekijken van hun bestellingen. Tijdens het registratieproces worden de verplichte gegevens aan de gebruikers verstrekt. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, met dien verstande dat deze gegevens om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard. De gegevens in het klantenaccount blijven tot de verwijdering ervan en worden vervolgens gearchiveerd in geval van een wettelijke verplichting of onze rechtmatige belangen (bijvoorbeeld in geval van juridische geschillen). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens op te slaan voor het einde van het contract in geval van beëindiging.

In het kader van de registratie en de hernieuwde aanmelding en het gebruik van onze online diensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de behoefte van de gebruiker aan bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is om onze wettelijke aanspraken als legitiem belang na te streven of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen.

De verwijdering van gegevens wordt uitgevoerd na het verstrijken van de wettelijke garantie en andere contractuele rechten of verplichtingen (bijvoorbeeld vorderingen tot betaling of uitvoeringsverplichtingen uit contracten met klanten), waarbij de noodzaak om de gegevens op te slaan om de drie jaar wordt gecontroleerd; in het geval van opslag als gevolg van wettelijke archiveringsverplichtingen, wordt de verwijdering uitgevoerd na het verstrijken van deze verplichtingen.

Externe betalingsdienstaanbieders

We maken gebruik van externe betalingsdienstaanbieders, via wiens platformen de gebruikers en wij het betalingsverkeer kunnen uitvoeren. Deze betalingsdienstaanbieders kunnen, telkens met een link naar het privacybeleid: Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/), Giropay (https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/), Visa (https://www.visa.de/datenschutz), Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html), American Express (https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html), Stripe (https://stripe.com/de/privacy).

In het kader van de uitvoering van contracten maken wij gebruik van betalingsdienstaanbieders op basis van artikel 6, lid 1, onder b. DSGVO. Anders maken wij gebruik van externe betalingsdienstaanbieders op basis van onze legitieme belangen op grond van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO om onze gebruikers effectieve en veilige betalingsmogelijkheden te bieden.

De gegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekening- of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN’s en checksums, alsmede contract-, som- en ontvangersgerelateerde gegevens. Deze gegevens zijn nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en door hen opgeslagen. Dit betekent dat wij geen rekening of kredietkaartinformatie ontvangen, maar alleen informatie met een bevestiging of negatieve informatie over de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de betalingsdienstaanbieders de gegevens overdragen aan kredietagentschappen. Het doel van deze overdracht is om de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren. In dit verband verwijzen wij naar de algemene voorwaarden en de informatie over gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieders.

Voor betalingstransacties gelden de voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders, die toegankelijk zijn binnen de respectieve websites of transactietoepassingen. We verwijzen ook naar deze informatie voor meer informatie en de handhaving van het recht op herroeping, informatie en andere rechten van de betrokken personen.
Registratiefunctie

Gebruikers kunnen een gebruikersaccount aanmaken. In het kader van het registratieproces worden de verplichte gegevens aan de gebruikers verstrekt en op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO verwerkt met het oog op het verstrekken van het gebruikersaccount. De verwerkte gegevens omvatten met name de inloggegevens (naam, wachtwoord en een e-mailadres). De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden gebruikt voor het gebruik van de gebruikersaccount en het doel ervan.

Gebruikers kunnen per e-mail worden geïnformeerd over informatie die relevant is voor hun gebruikersaccount, zoals technische wijzigingen. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, onder voorbehoud van een wettelijke verplichting om gegevens bij te houden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens op te slaan voor het einde van het contract als ze hun gebruikersaccount hebben opgezegd. Wij hebben het recht om alle gebruikersgegevens die tijdens de contractperiode zijn opgeslagen, onherroepelijk te verwijderen.

In het kader van het gebruik van onze registratie- en aanmeldingsfuncties en het gebruik van het gebruikersaccount slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de behoefte van de gebruiker aan bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is om onze vorderingen te vervolgen of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c). DSGVO. De IP-adressen worden uiterlijk na 7 dagen geanonimiseerd of verwijderd.

Akismet anti-spam controle

Ons online aanbod maakt gebruik van de service “Akismet”, die wordt aangeboden door Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Het gebruik is gebaseerd op onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Met behulp van deze dienst worden commentaren van echte mensen onderscheiden van spamcommentaren. Voor dit doel worden alle commentaargegevens naar een server in de VS gestuurd, waar ze voor vergelijkingsdoeleinden vier dagen worden geanalyseerd en opgeslagen. Als een opmerking als spam is geclassificeerd, worden de gegevens na deze periode opgeslagen. Deze informatie omvat de ingevoerde naam, het e-mailadres, het IP-adres, de inhoud van het commentaar, de verwijzer, informatie over de gebruikte browser en het computersysteem en het tijdstip van invoer.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Akismet is te vinden in het privacybeleid van Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Gebruikers zijn welkom om pseudoniemen te gebruiken, of zich te onthouden van het invoeren van hun naam of e-mailadres. U kunt de overdracht van gegevens volledig voorkomen door geen gebruik te maken van ons commentaarsysteem. Dat zou jammer zijn, maar helaas zien we geen andere alternatieven die zo effectief werken.

Contacteer ons op

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), zullen de gegevens van de gebruiker worden gebruikt om de contactaanvraag en de afhandeling ervan te verwerken in overeenstemming met Art. 6 lid 1, onder b). (in het kader van contractuele/precontractuele betrekkingen), artikel 6, lid 1, onder f). (andere vragen) DSGVO worden verwerkt… Gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem (“CRM-systeem”) of een vergelijkbare vraagorganisatie.

We schrappen de vragen als ze niet meer nodig zijn. We controleren de noodzaak om de twee jaar; bovendien gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

Nieuwsbrief

Met de volgende opmerkingen informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de registratie-, verzend- en statistische evaluatieprocedure en uw recht van bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met het ontvangen ervan en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen die reclame-informatie bevatten (hierna te noemen “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie voor de nieuwsbrief, zijn deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Bovendien bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Double-Opt-In en logging: De registratie voor onze nieuwsbrief gebeurt in een zogenaamde Double-Opt-In procedure. Dit betekent dat u na de registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om ervoor te zorgen dat niemand zich met buitenlandse e-mailadressen kan registreren. De registraties voor de nieuwsbrief worden gelogd om het registratieproces te kunnen bewijzen volgens de wettelijke voorschriften. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die zijn opgeslagen door de verzendserviceprovider worden ook geregistreerd.

Registratiegegevens: Om u te abonneren op de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres in te vullen. Optioneel vragen wij u om een naam in te voeren voor persoonlijk contact in de nieuwsbrief.

De verzending van de nieuwsbrief en de meting van het succes ervan zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvangers in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO in samenhang met § 7 Para. 2 Nr. 3 UWG of, indien geen toestemming vereist is, op onze legitieme belangen in direct marketing in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lt. f. DSGVO in combinatie met § Art. 7 lid 3 UWG.

De registratieprocedure wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Wij zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruikersvriendelijk en veilig nieuwsbrief systeem dat zowel onze zakelijke belangen dient als voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers en dat ons ook in staat stelt om een bewijs van toestemming te leveren.

Annulering/herroeping – U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Een link om de nieuwsbrief te annuleren vindt u aan het einde van elke nieuwsbrief. We kunnen de uitgeschreven e-mailadressen tot drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen, voordat we ze verwijderen om een eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventueel verweer tegen vorderingen. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits het bestaan van een toestemming tegelijkertijd wordt bevestigd.
Nieuwsbrief – Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verstuurd via de mailingservice “MailChimp”, een nieuwsbrief-mailingplatform van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. De gegevensbeschermingsvoorschriften van de postdienstverlener kunt u hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/. De Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan het Europese niveau van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). De postdienstverlener wordt op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), op de hoogte gebracht. DSGVO en een orderverwerkingscontract overeenkomstig artikel 28, lid 3, zin 1 DSGVO.

De aanbieder van postorderdiensten kan de gegevens van de ontvanger in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending en presentatie van nieuwsbrieven technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden. De verzendingsdienstverlener gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om hen zelf te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de gebruiker wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van onze website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen deze website samen te stellen en om ons verdere diensten in verband met het gebruik van deze website en het internet te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden aangemaakt.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gebruiker kan het opslaan van cookies voorkomen door zijn browsersoftware daarop af te stemmen; ook kan hij het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van het online-aanbod aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als we de gebruikers om hun toestemming vragen (bijvoorbeeld in het kader van een cookie), is de wettelijke basis voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a). DSGVO. Anders worden de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online-aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO) zal worden verwerkt.

Voor zover er in de VS gegevens worden verwerkt, willen wij erop wijzen dat Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield Agreement en daarmee voldoet aan de Europese wet op de gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, de instel- en bezwaarmogelijkheden, vindt u in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Google AdWords en conversiemeting

We gebruiken het Google “AdWords” online marketingproces om advertenties te plaatsen op het Google advertentienetwerk (bijv. in zoekresultaten, in video’s, op webpagina’s, etc.) zodat ze worden weergegeven aan gebruikers die een veronderstelde interesse in de advertenties hebben. Dit stelt ons in staat om ons beter te richten op advertenties voor en binnen onze online diensten om gebruikers alleen advertenties te laten zien die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd is geweest op andere websites, wordt dit “remarketing” genoemd. Voor deze doeleinden zal Google, wanneer u onze website en andere websites bezoekt waarop het advertentienetwerk van Google actief is, direct code uitvoeren en zogenaamde (re)marketing-tags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel “web beacons” genoemd) in de website opnemen. Met hun hulp wordt een individueel cookie, d.w.z. een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). Dit bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en welke aanbiedingen de gebruiker heeft aangeklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van het online aanbod.

We ontvangen ook een individuele “conversiecookie”. De met behulp van de cookie verkregen informatie wordt door Google gebruikt om conversiestatistieken voor ons op te stellen. We leren echter alleen het anonieme totaal aantal gebruikers kennen die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Wij ontvangen geen informatie die de gebruikers persoonlijk identificeert.

Gebruikersinformatie wordt pseudoniem verwerkt binnen het Google advertentienetwerk. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens in verband met cookies verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie die cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De verzamelde informatie over de gebruikers wordt doorgegeven aan Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

Als we de gebruikers om hun toestemming vragen (bijvoorbeeld in het kader van een cookie), is de wettelijke basis voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a). DSGVO. Anders worden de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online-aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO) zal worden verwerkt.

Voor zover er in de VS gegevens worden verwerkt, willen wij erop wijzen dat Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield Agreement en daarmee voldoet aan de Europese wet op de gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, de instel- en bezwaarmogelijkheden, vindt u in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Jetpack (WordPress Stats)

We gebruiken de plugin Jetpack (hier de sub-functie “WordPress Stats”), die een tool bevat voor de statistische analyse van de toegang van bezoekers en die wordt geleverd door Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Jetpack maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt opgeslagen op een server in de VS. De verwerkte gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken, die alleen worden gebruikt voor analyse en niet voor reclamedoeleinden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Automattic: https://automattic.com/privacy/ en naar de notities over Jetpack cookies: https://jetpack.com/support/cookies/.

Wanneer we gebruikers vragen om hun toestemming te geven (bijvoorbeeld bij het geven van toestemming voor het gebruik van een cookie), is de rechtsgrondslag voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a). DSGVO. Anders worden de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online-aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO) zal worden verwerkt.
Online aanwezigheid in sociale media

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten.

Wij wijzen erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan leiden tot risico’s voor de gebruikers, omdat de handhaving van de gebruikersrechten kan worden bemoeilijkt. Met betrekking tot de Amerikaanse aanbieders die zijn gecertificeerd onder het privacyschild, willen wij erop wijzen dat zij zich daarbij verplichten tot naleving van de gegevensbeschermingsnormen van de EU.

Bovendien worden gebruikersgegevens over het algemeen verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van het gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen op hun beurt weer worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties te plaatsen binnen en buiten de platformen die vermoedelijk overeenkomen met de belangen van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen de gegevens ook worden opgeslagen in de gebruikersprofielen, ongeacht de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de betreffende platformen en daarop zijn ingelogd).

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is gebaseerd op ons rechtmatige belang bij effectieve informatieverstrekking aan gebruikers en communicatie met gebruikers in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f. DSGVO. Indien de gebruikers door de respectieve aanbieders van de platformen worden gevraagd om hun toestemming te geven voor de bovenvermelde gegevensverwerking, is de wettelijke basis voor de verwerking art. 6, lid 1, onder a), art. 7 DSGVO.

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectievelijke verwerking en de mogelijkheden van bezwaar (opt-out) verwijzen we naar de volgende gekoppelde informatie van de aanbieders.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten willen we erop wijzen dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen worden gedaan. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

– Facebook, Pages, Groups, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) op basis van een overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens – Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/, specifiek voor pagina’s: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data , Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

– Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) – Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy , Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS) – Privacybeleid/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

– Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS) – Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

– Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) – Privacybeleid/ Opt-Out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

– LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland) – Privacybeleid https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Schild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

– Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland) – Privacy Policy/ Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

– Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Verenigd Koninkrijk) – Privacybeleid/ Opt-Out: https://wakelet.com/privacy.html.

– Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlijn, Duitsland) – privacy beleid/ opt-out: https://soundcloud.com/pages/privacy.
Integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons online aanbod stellen wij ons op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1, onder f)). DSGVO), gebruiken wij content of dienstenaanbiedingen van derden om hun content en diensten te integreren, zoals video’s of lettertypes (hierna eenduidig aangeduid als “content”).

Dit veronderstelt altijd dat de derden-aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruikers, aangezien zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browsers zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij stellen alles in het werk om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derde partijen kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “web beacons” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixel tags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere details over het gebruik van ons online aanbod, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Google-lettertypen

We integreren de lettertypes (“Google Fonts”) van de provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Volgens Google worden de gebruikersgegevens uitsluitend gebruikt om de lettertypes in de browser van de gebruiker weer te geven. De opname is gebaseerd op onze legitieme belangen bij een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypes, de uniforme presentatie ervan en het in overweging nemen van mogelijke licentiebeperkingen voor de opname ervan. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/.
Google Maps

We integreren de kaarten van de “Google Maps” dienst van de provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers bevatten, die echter niet zonder hun toestemming kunnen worden verzameld (meestal in het kader van de instellingen van hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de Verenigde Staten worden verwerkt. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Gebruik van Facebook Social Plugins

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO) Social Plugins (“Plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).
Het kan bijvoorbeeld gaan om content zoals afbeeldingen, video’s of tekst en knoppen waarmee gebruikers content uit dit online aanbod kunnen delen binnen Facebook. De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor de naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod oproept die zo’n plugin bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker gestuurd en door de gebruiker in het online-aanbod geïntegreerd. Uit de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren daarom de gebruikers volgens onze stand van kennis.

Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie die een gebruiker heeft opgeroepen op de betreffende pagina van het online-aanbod. Als de gebruiker is ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn of haar Facebook-account. Als gebruikers met de plugins interageren, bijvoorbeeld door op de “Like”-knop te drukken of een opmerking te maken, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is het nog steeds mogelijk voor Facebook om zijn of haar IP-adres te achterhalen en op te slaan. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de relevante rechten en mogelijkheden om de privacy van de gebruikers te beschermen, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit online aanbod gegevens over hem of haar verzamelt en koppelt aan zijn of haar lidmaatschapsgegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet hij of zij zich bij Facebook afmelden en zijn of haar cookies verwijderen voordat hij of zij gebruik maakt van ons online aanbod. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaans-Amerikaanse pagina http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden overgenomen voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.
Instagram

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de service Instagram, aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, worden geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld inhoud omvatten zoals afbeeldingen, video’s of tekst en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod kunnen delen binnen Instagram. Als de gebruikers lid zijn van het Instagram-platform, kan Instagram de toegang tot bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de gebruikersprofielen aldaar. Privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.